KONKURS OFERT NA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE

OGŁOSZENIE

KONKURS OFERT NA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE z dnia 21.11.2017 r. – NR 4/17

 

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej z siedzibą przy ul. Sukienniczej 13, 64-500 Szamotuły działając na podstawie art. 26 i 27 Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (Dz.U. nr 112, poz. 654) oraz Ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (tekst jedn. Dz. U. 2008 nr 164, poz. 1027 ze zm.) zaprasza do składania ofert i uczestniczenia w konkursie ofert, poprzedzającym zawarcie umowy na świadczenia zdrowotne.

 

 

 1. Przedmiot konkursu:
  1. Usługi w zakresie zdrowia (kod CPV 85110000-3) – przedmiot postępowania obejmuje udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie:

 

 1. Przedmiot konkursu:
  1. Leczenie szpitalne (kod CPV 85110000-3) – przedmiot postępowania obejmuje udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie:
   1.  Opieki lekarskiej w Oddziałach Szpitalnych:
    • Szpitalny Oddział Ratunkowy
    • Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii
    • Oddział Chirurgiczny z Pododdziałem Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej i Pododdziałem Urologicznym
    • Oddział Ginekologiczno-Położniczy
    • Oddział Dziecięcy
    • Oddział Noworodkowy
    • Oddział Wewnętrzny
  2. Udzielanie świadczeń  zdrowotnych przez lekarza w zakresie Dziennej, Nocnej i Świątecznej Opieki Zdrowotnej (POZ) kod CPV 85141200-1
  3. Udzielanie świadczeń przez lekarza Medycyny Sądowej w Prosektorium

 

   1. Opieki pielęgniarski/pielęgniarza/położnej w:
    • Szpitalny Oddział Ratunkowy
    • Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii
    • Oddział Chirurgiczny z Pododdziałem Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej i Pododdziałem Urologicznym
    • Oddział Ginekologiczno-Położniczy
    • Oddział Dziecięcy
    • Oddział Noworodkowy
    • Oddział Wewnętrzny
    • Bloku Operacyjnym
    • Poradniach specjalistycznych
    • W zakresie Dziennej, Nocnej i Świątecznej Opieki Zdrowotnej (POZ)
   2. Technika sterylizacji medycznej  w Centralnej Sterylizatornii
   3. Ratownika medycznego, ratownika medycznego z uprawnieniami kierowcy do kierowania pojazdami uprzywilejowanymi oraz kierowcę z uprawnieniami kierowcy do kierowania pojazdami uprzywilejowanymi w:
    • Szpitalny Oddział Ratunkowy
    • W zakresie Nocnej i Świątecznej Opieki Zdrowotnej (POZ)
    • Dział Pomocy Doraźnej –Transport
  1. Udzielanie konsultacji specjalistycznych w zakresie: neurologii, nefrologii, ortopedii, otolaryngologii, urologii, chirurgii naczyniowej, chirurgii, chorób płuc, dermatologii, diabetologii, kardiologii, okulistyki, psychiatrii.
  2. Ambulatoryjna Opieka Specjalistyczna (kod CPV 85121200-5) – przedmiot postępowania obejmuje udzielania świadczeń medycznych przez lekarzy w zakresie działania następujących poradni:
   1. Dermatologiczna
   2. Chorób Płuc i TBC
   3. Ginekologiczno-Położnicza Szamotuły
   4. Chirurgiczna
   5. Urologiczna
   6. Ortopedyczna
   7. Reumatologiczna
   8. Neurologiczna
   9. Kardiologiczna
   10. Chirurgii Naczyniowej
   11. Medycyny Pracy
   12. Diabetologiczna
  3. Diagnostyka obrazowa (kod CPV 85110000-3) – przedmiot postępowania obejmuje udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie:
   1. Udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy w Zakładzie Diagnostyki Obrazowej (Pracownia USG, RTG, Tomografii Komputerowej, Mammografii)
   2. Pełnienie funkcji Kierownika Działu Radiologii
   3. Udzielanie świadczeń zdrowotnych przez techników RTG (technika nadzorującego i inspektora ochrony radiologicznej) w Zakładzie Diagnostyki Obrazowej (Pracownia RTG, Tomografii Komputerowej, Mammografii)
  4. Diagnostyka analityki medycznej (CPV 85145000) – przedmiot postępowania obejmuje udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie:
   1. Udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie diagnosty laboratoryjnego oraz technika analityki medycznej

 

 

 1. Warunki udziału:
 1. Oferty mogą składać podmioty wykonujące działalność leczniczą wymienione w art. 4 i 5 Ustawy o działalności leczniczej z dnia 15 kwietnia 2011r. lub osoby legitymujące się nabyciem fachowych kwalifikacji do udzielania świadczeń zdrowotnych w określonym wyżej zakresie.
 2. Okres obowiązywania umowy od 01.01.2018 r. do 30.06.2020 r. oraz od 01.07.2018 r. do 30.06.2020 r.
 3. Regulamin konkursu, formularz oferty oraz sposób przeprowadzenia konkursu są udostępnione oferentom od dnia ukazania się niniejszego ogłoszenia w siedzibie SP ZOZ w Szamotułach w Dziale Kadr i Płac w godz. od 8:00 do 14:00 oraz na stronie internetowe www.szamotuly.med.pl.
 4. Osoba upoważniona do kontaktów: Kierownik Działku Kadr i Płac Lidia Sobańska- Michałek tel. 61/29-27-115.
 5. Oferty w formie pisemnej w zamkniętych kopertach należy składać sekretariacie Dyrektora SP ZOZ w Szamotułach do dnia 06.12.2017 r. do godz. 12:00.
 6. Na kopercie należy umieścić napis:

”Konkurs ofert lekarz w ……………….”

„Konkurs ofert pielęgniarka/pielęgniarz/położna w …………………”

„Konkurs ofert ratownik medyczny”

„Konkurs ofert w zakresie ………………..”

 1. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie SP ZOZ w Szamotułach do dnia 07.12.2017 r. o godz. 10:00.
 2. Kryteria wyboru oferty:
  • stawka
  • kwalifikacje / doświadczenie zawodowe
 3. O rozstrzygnięciu postępowania Udzielający zamówienia ogłosi niezwłocznie – nie później niż w terminie 30 dni od daty rozstrzygnięcia postępowania, na tablicy ogłoszeń w swojej siedzibie oraz na stronie internetowej.
 4. Oferent jest związany złożoną ofertą prze okres 30 dni od upływu terminu składania ofert.
 5. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Szamotułach zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu ofert w całości lub części oraz przedłużenia terminu składania ofert i terminu rozstrzygnięcia postępowania bez podania przyczyny.

W toku postępowania konkursowego, Oferentowi przysługuje prawo składania środków odwoławczych dotyczących konkursu zgodnie z zasadami określonymi Regulaminie konkursu.

Załączniki do pobrania

1 Regulamin konkursu na świadczenie usług 4_17.docx (DOCX, 78KB) 2017-11-22 12:13:37 200 razy
2 22_11_2017_12_11_16_formularz.pdf (PDF, 39KB) 2017-11-22 12:11:16 0 razy
3 22_11_2017_12_11_16_Regulamin konkursu na świadczenie usług 1_17.docx (DOCX, 78KB) 2017-11-22 12:11:16 0 razy
4 Regulamin konkursu na świadczenie usług 1_17.docx (DOCX, 78KB) 2017-11-22 12:10:31 0 razy
5 formularz.pdf (PDF, 39KB) 2017-11-22 12:10:31 229 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Lidia Sobańska 22-11-2017 12:10:31
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Lidia Sobańska 22-11-2017
Ostatnia aktualizacja: Lidia Sobańska 24-11-2017 08:41:19