KONKURS na stanowisko: PIELĘGNIARKI ODDZIAŁOWEJ ODDZIAŁU CHIRURGICZNEGO

DYREKTOR SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ W SZAMOTUŁACH  UL. SUKIENNICZA 13  W POROZUMIENIU Z OKRĘGOWĄ IZBĄ PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH W POZNANIU

OGŁASZA

KONKURS

 na stanowisko:

 PIELĘGNIARKI ODDZIAŁOWEJ ODDZIAŁU CHIRURGICZNEGO Z PODODDZIAŁEM CHIRURGII URAZOWO ORTOPEDYCZNEJ I PODODDZIAŁEM UROLOGICZNYM.

Kandydaci przystępujący do konkursu powinni posiadać kwalifikacje zawodowe określone w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 20 lipca 2011 r. w sprawie kwalifikacji wymaganych od pracowników na poszczególnych rodzajach stanowisk pracy w podmiotach leczniczych niebędących przedsiębiorcami (Dz.U. z 2011 r. Nr 151, poz. 896).Kandydaci zgłaszający się do konkursu składają oferty zawierające dokumenty określone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 06 lutego 2012 r. w sprawie sposobu przeprowadzania konkursu na niektóre stanowiska kierownicze w podmiocie leczniczym niebędącym przedsiębiorcą (Dz.U. z 2012 r. poz. 182 z późn.zm.):

  1. Podanie o przyjęcie na stanowisko objęte konkursem.
  2. Dokumenty stwierdzające kwalifikacje zawodowe wymagane do zajmowania danego stanowiska, dokument potwierdzający prawo wykonywania zawodu.
  3. Opisany przez kandydata przebieg pracy zawodowej.
  4. Inne dokumenty, a w szczególności potwierdzające dorobek i kwalifikacje zawodowe kandydata.
  5. Kopie dokumentów, o których mowa w pkt.4) powinny być poświadczone za zgodność z oryginałem przy czym poświadczenie może być dokonane przez kandydata; na prośbę właściwego podmiotu lub komisji konkursowej kandydat jest obowiązany przedstawić oryginały dokumentów.
  6. Oświadczenie kandydata o braku prawomocnie orzeczonego wobec niego zakazu wykonywania zawodu, zawieszenia prawa wykonywania zawodu, ograniczenia prawa wykonywania zawodu lub zakazu zajmowania określonego stanowiska.
  7. Oświadczenie, że kandydat zgłaszający się do konkursu wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach przeprowadzenia postepowania konkursowego na dane stanowisko.

 

Wymagane dokumenty prosimy składać w terminie 11 dni od dnia opublikowania ogłoszenia na stronie Biuletynu Informacji Publicznej organu tworzącego Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Szamotułach pod adresem :Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Szamotułach ul. Sukiennicza 13 64-500 Szamotuły Dział Kadr i Płac lub Sekretariat Biura Dyrektora. Dokumenty, kandydaci zgłaszający się do konkursu, składają w zamkniętych kopertach. Na kopercie kandydat umieszcza swoje imię i nazwisko oraz adres i numer telefonu kontaktowego, a także adnotację o treści: „Konkurs na stanowisko…” (należy podać nazwę stanowiska objętego konkursem).

Rozpatrzenie zgłoszonych kandydatur odbędzie się w siedzibie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Szamotułach ul. Sukiennicza 13.

Przewidywany termin rozpatrzenia kandydatur – do 30 dni po terminie składania ofert.

Materiały informacyjne o stanie prawnym, organizacyjnym i ekonomicznym szpitala udostępnione są do wglądu w sekretariacie SP ZOZ w Szamotułach, ul. Sukiennnicza13.

O terminie i miejscu przeprowadzenia konkursu kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Lidia Sobańska 10-05-2018 14:50:14
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Lidia Sobańska 10-05-2018
Ostatnia aktualizacja: Lidia Sobańska 10-05-2018 14:50:45